Ihmevekotin.fi verkkokaupan käyttöehdot

 

1.    Yleistä

Löydät tästä dokumentista Ihmevekotin.fi verkkokaupan käyttöä koskevat yleiset ehdot. Palvelun käyttäjän tulee tutustua huolella tähän dokumenttiin sekä Ihmevekotin.fi:n toimitus- ja palautusehtoihin jotka löydät erillisestä linkistä. Ehtoja sovelletaan käyttäjän toimiin ihmevekotin.fi verkkopalvelussa.

Palvelu saattaa myös sisältää joitain muita toimintoja koskevia erityisehtoja joihin sovelletaan näiden ehtojen lisäksi erikseen hyväksyttäviä käyttöehtoja. 

2.    Palvelun käyttöä koskevat oikeudet ja rajoitukset

Käyttäjällä on oikeus katsella ja selata Ihmevekotin.fi -sivuston sisältöjä. Esimerkkinä kuvat, tekstit, tuotetiedot,  tavaramerkit, tunnukset, jne. Käyttäjällä on myöskin oikeus käyttää palvelussa tarjottuja palveluja. Käyttäjä ei saa muokata tai jäljentää verkkosivuilta löydettyjä sisältöjä eikä muokkaamattomana tai muokattuna jakaa verkkokaupan sisältöjä. Poikkeuksena ovat kohdan 6 mukainen linkitys.

Ihmevekotin.fi antaa käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden ainoastaan henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttäjä ei saa käyttää verkkopalvelun sisältöjä kaupallisiin tarkoituksiin. Ihmevekotin ei myöskään anna käyttäjälle muita oikeuksia verkkosivun sisältöön kuin mitä tässä dokumentissa on erikseen mainittu.

Ihmevekotin.fi verkkopalvelua on sallittua käyttää vain kulloinkin voimassa olevien käyttöehtojen, palvelussa mahdollisesti muuten erikseen annettujen ohjeiden, sekä soveltuvan lainsäädännön puitteissa. Käyttäjä ei saa yrittää häiritä tai keskeyttää Ihmevekotin.fi verkkopalvelun toimintaa millään tavoin.  

Käyttäjä ei saa käyttää tarjottua palvelua lainvastaisiin toimiin, toimintaan minkä tarkoituksena on häiritä tai keskeyttää palvelun toiminta, muiden käyttäjien palvelun käytön häirintään, tai muuhun vastaavaan toimintaan. Palvelua ei saa myöskään käyttää muiden käyttäjien henkilötietojen keräämiseen tai tallentamiseen. Palvelua ei saa myöskään käyttää Ihmevekotin.fin taikka muun tahon edustaja esiintymiseen, taikka muunlaiseen väärien tietojen levitykseen.

Ihmevekotin.fi pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa rajoittaa tarjoamansa palvelun tai sen osien tai toimintojen käyttöä. Ihmevekotin.fi voi myös perustellusta syystä estää käyttäjältä tarjotun palvelun käytön. Ihmevekotin.fi voi käyttää mainittuja oikeuksiaan ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. Ihmevekotin.fi pidättää myös itsellään oikeuden vedota kaikkiin näissä ehdoissa tai muissa palvelun ehdoissa määriteltyjen rajoitusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa.

3.    Henkilötietojen käsittely

Ihmevekotin.fi käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla toimien henkilörekisterien rekisterinpitäjänä. Asiakkaiden tietoja käsitellään palvelun tietosuojaselosteessa kuvatuin tavoin.

4.    Evästeet

Käyttäjän päätelaitteelle voidaan toimittaa evästeitä ("cookies"). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään, eli esimerkiksi milloin ja mitä Palvelun sivuja Käyttäjä on selannut, mitä selainta Käyttäjä käyttää ja mistä Käyttäjä on tullut Palveluun. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä, mutta evästeen avulla saatua tietoa on mahdollista liittää Käyttäjältä saatuihin henkilötietoihin.

Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää Palvelua, jotta se palvelee Käyttäjiä entistä paremmin, sekä hyödyntää tietoja Palvelun kävijämäärien tilastollisessa seurannassa ja erilaisessa Palvelun toimintojen tehon mittauksessa. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun mainonnan tuottamiseen.

Käyttäjällä on mahdollisuus kytkeä evästeiden käyttö pois selainasetuksistaan, mutta tällä on vaikutusta Palvelun käyttömahdollisuuksiin sitä heikentävästi tai jopa sen kokonaan estäen.

5.    Immateriaalioikeudet

Ihmevekotin.fi -verkkopalvelun sisällöt ovat Ihmevekotin.fi:n, Vaskimuoto Oy:n, tai sen yhteistyökumppanien omaisuutta. Sisältöjä suojaavat kotimaiset sekä kansainväliset tekijänoikeuslait.

Verkkopalveluun sekä sen sisältöihin liittyvät immateriaalioikeudet kuten tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet kuuluvat Ihmevekotin.fi:lle, Vaskimuoto Oy:lle, taikka yhteistyökumppaneille. Kaikki oikeudet pidätetään.

6.    Linkit Palveluun tai Palvelussa

Käyttäjilla on oikeus lisätä omille internet sivuilleen linkkejä Ihmevekotin.fi -sivustolle. Linkkien tulee avautua itsenäiseen selainikkunaan eikä linkittävän sivuston omaan kehykseen. Linkkien ulkoasu, sijoitus tai muut ominaisuudet eivät saa luoda virheellistä vaikutelmaa siitä että linkittävä taho tai sen sen toiminnot, palvelut tai tuotteet liittyisivät Ihmevekotin.fi verkkopalvelun toimintaan tai olisivat sen sponsoroimia.

Ihmevekotin.fi:llä on oikeus kieltää milloin tahansa ja ilman perusteluvelvollisuutta linkitys palveluun. 

Ihmevekotin.fi verkkopalvelussa on linkkejä kolmansien osapuolten omistamiin ja ylläpitämiin verkkosivustoihin. Ihmevekotin.fi ei valvo tai tarkasta linkitettyjen sivustojen sisältöä eikä vastaa niiden sisällöistä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Linkkien sisältyminen ihmevekotin.fi verkkokaupan palveluun ei tarkoita että Ihmevekotin.fi kannattaisi tai mainostaisi linkitettyjen sivustojen palveluita eikä osoita mitään muuta Ihmevekotin.fi verkkopalvelun ja linkitettyjen sivustojen välisestä suhteesta. Linkitetyt sivustot eivät ole Ihmevekotin.fi palvelun osio eivätkä ne ole millään lailla Ihmevekotin.fi:n hallinnassa. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy että linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Ihmevekotin.fi sivustosta ja niiden käyttäminen on käyttäjän itsensä vastuulla. 

7.    Vastuunrajoitukset

Ihmevekotin.fi verkkokaupan sisältö ja palvelu tarjotaan sellaisenaan millaisena ne kulloinkin ovat ilman erillisiä takuita. Ihmevekotin.fi ei vastaa palvelussa mahdollisesti ilmaantuvien vikojen aiheuttamista käyttöön liittyvistä ongelmista, mutta pyrkii korjaamaan ne mahdollisuuksien mukaan. Ihmevekotin.fi ei myöskään vastaa palvelussa annettujen tietojen tai sen käyttä välitettyjen tietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta, puutteista, epätarkkuuksista, virheistä tai muista vioista eikä oikeuksien loukkaamattomuudesta.

Ihmevekotin.fi ei anna takuita tarjotun palvelun suojauksesta tai siitä että palvelun nimissä lähetettävät tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Ihmevekotin.fi ei voi taata palvelun kautta lähetettyjen tietojen tietoturvaa. Ihmevekotin.fi ei myöskään ota vastuuta käyttäjien lähettämistä tai vastaanottamista tiedoista eikä myöskään lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista.

Ihmevekotin.fi ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien mm. liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat ihmevekotin.fi palvelun  tai sen sisältöjen käyttämisestä tai käytön estymisestä tai käyttöehdoissa mainituista seikoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Ihmevekotin.fi verkkokaupalle tai sen yhteisyökumppaneille olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

8.    Muutokset

Ihmevekotin.fi voi muuttaa näitä käyttöehtoja oman harkintansa mukaisesti. Ehtojen muutokset tulevat voimaan heti kun muutoksista on ilmoitettu verkkopalvelussa.

Ihmevekotin.fi pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta palveluun tai sen sisältöihin muutoksia tai korjauksia ja poistaa palvelun osia tai toimintoja käytöstä.

9.    Sovellettava lainsäädäntö

Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Riitatilanteissa osapuolet pyrkivät ensisijaisesti ratkaisemaan käyttöehdoista tai niiden soveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet neuvotteluteitse. Mikäli neuvottelut eivät johta sovintoratkaisuun, erimielisyydet voidaan ratkaista Suomessa Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Kuluttajakäyttäjä voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

10.    Palvelun ylläpitäjä

Palvelua ylläpitää:

Vaskimuoto Oy

y-tunnus: 2990702-8

Keski-Kaari 6

70420 Kuopio

SUOMI